Idea Kierunki Rekrutacja Kadra Koszt

Idea Akademii Integracji Europejskiej, której EAF jest ważnym elementem, powstała wskutek doświadczeń z zatrudnianiem polskich absolwentów w podmiotach gospodarczych członków dwóch najpoważniejszych organizacji zawodowych przedstawicieli 3 milionowej polskojęzycznej diaspory w Republice Federalnej Niemiec:

  • Bundesverband der Polnischen Ingenieure und Techniker in Deutschland e.V (link www.pol-ing.de) (Zrzeszenia Federalnego Polskich Inżynierów i Techników w Niemczech T.z z siedzibą w Berlinie) reprezentującego 15 tysięczną rzeszę polskich inżynierów i techników w Republice Federalnej Niemiec
  • Forum der Polnischen Wissenschaft in Deutschland e.V (Forum Nauki Polskiej w Niemczech T.z z siedzibą w Berlinie) reprezentującego przedstawicieli polskojęzycznego środowiska naukowego w Niemczech, w tym profesorów zatrudnionych na Wyższych Uczelniach, w Laboratoriach wielkich koncernów , Instytutach im. Maxa Plancka i Fraunhofera oraz w  innowacyjnych Małych i Średnich Przedsiębiorstwach

Praktyka businessowa i zawodowa ostatnich 30 lat wykazuje bowiem iż nawet w działalności absolwentów najlepszych polskich uczelni konieczne jest uzupełnienie deficytu wykształceniowego w zakresie:

stosowania technologii internetowych oraz znajomości ustawodawstwa podatkowego, prawa pracy, praw i obowiązków  socjalnych,  ustawodawstwa zdrowotnego i rentowego w : 

¨      pracy zawodowej
¨      działalności gospodarczej
¨      życiu prywatnym

Realizacja Programu Studiów Podyplomowych na Europäische Akademie für Führungskräfte ma na celu dostarczenie najnowszych informacji praktycznych w powyższych dziedzinach i tym samym zapewnić sukces polskim Managerom, konkurującym w takich dziedzinach jak:

¨     wykorzystanie unijnych programów pomocowych.
¨     Sukces zawodowy w Unii Europejskiej  w podmiotach gospodarczych, jednostkach naukowych i administracji w Unii lub zakładając w niej przedsiębiorstwa,
¨     kierowanie w różnej formie firmami unijnych inwestorów w Polsce i innych krajach
¨     praca w polskich firmach eksportujących dobra materialne i usługi,
¨     kontynuacja wykształcenia,

Typową konsekwencją istniejącej luki kształceniowej w zakresie stosowania internetowych technologii informacyjnych jest niedoinformowanie Polaków działających w RFN  w zakresie działania systemów socjalnych, powodujące iż polskojęzyczni mieszkańcy Republiki Federalnej Niemiec sponsorują rocznie niemieckich przyjaciół  kwotą ponad 28 miliardów € na którą składa się:

11 miliardów € wskutek niewykorzystania należnych ulg
8 miliardów € zaniżonych świadczeń rentowych
9 miliardów € z nadpłaconych i niewykorzystanych świadczeń pozostałych segmentów systemu socjalnego.

O skali problemu świadczy fakt iż  chodzi tu o przygotowanie do konkurencji i współpracy z kolegami z Unii Europejskiej

§        2 milionów młodych Polaków, którzy muszą podjąć ryzyko wielkiej przygody poszukiwania pracy w Unii Europejskiej i USA w latach 2002-2010
§        ich 400 000 wspaniałych, pełnych entuzjazmu i determinacji poprzedników, którzy postanowili zdobyć w Unii Europejskiej know how i kapitał w ostatnich trzech latach
§        znacznej większości 3 milionowej polskojęzycznej grupy w Niemieckiej Republice Federalnej, która do Unii Europejskiej wstąpiła (nie zawsze dobrowolnie)  w latach 1981-1992

Jej charakter, znaczenie i potrzebę realizacji  ilustrują wyniki analizy Bundesverband der Polnischer Ingenieure und Techniker in Deutschland e.V. ( BPITD e.V ) z siedzibą w Berlionie (www . pol-ing.de) dotyczącej szans i problemów polskich specjalistów  w Unii Europejskiej przedstawione  na

9  Konferencji BPITD e.V / PAN w Berlinie 13.11.2002

Konferencja była poświęcona szansom i zagrożeniom jakie stwarza dla polskich i polonijnych specjalistów i podmiotów gospodarczych w latach 2004-2014 proces integracji Polski z Unią Europejską

Jedno z ważnych pytań analizy dotyczące oceny przygotowania absolwentów najlepszych polskich  Uczelni do zdobywania stanowisk mendżerskich i kapitału w. Globalnej Wiosce brzmiało:

Kto z Państwa w ostatnich 7 dniach korzystał praktycznie z internetu w:

  • Sprawach businessowych
  • Rozwiązywaniu innych problemów życia zawodowego i prywatnego ?

Wśród 62 i 24 studentów wyższych lat i absolwentów dwóch najlepszych uczelni rezultat brzmiał odpowiednio 0 i 3

Uwaga: niemal  100%-wej odpowiedzi pozytywnej udzielili Ci sami słuchacze na pytanie:

Kto wymieniał w ciągu ostatnich 4 godzin SMS lub e-Mail z sympatią lub kolegami

Zwracamy się więc z apelem o pomoc w przygotowaniu polskiej elity menedżerskiej do pokojowego podboju Unii Europejskiej na jej zaproszenie.  W pierwszej grupie szturmowej znajdują się Państwo i Wasi najbliżsi. Razem reprezentujecie bowiem czołówkę tych Polaków, którzy już obecnie zdobywają know how i kapitał w Unii Europejskiej:

¨     wykorzystując unijne programy pomocowe.
¨     pracując w Unii lub zakładając w niej przedsiębiorstwa,
¨     kierując w różnej formie firmami unijnych inwestorów w Polsce i innych krajach
¨     pracując w polskich firmach eksportujących dobra materialne i usługi,
¨     kontynuując studia,
¨     działając zawodowo w jednostkach administracji unijnej

Wszystkie te działania prowadzą do akumulacji intelekualno-innowacyjnego know how, najcenniejszego kapitału każdej społeczności narodowej. Jest potwierdzoną przez wszystkie badania empiryczne, że społeczności o najwyższej akumulacji powyższego kapitału i sile jego przyciągania, stanowią czołówkę ekonomicznego i społecznego rozwoju niebieskiej planety. Kapitał finansowy, niejednokrotnie przeceniany jest natomiast jedną z pochodnych intelektualnego potencjału, powstając automatycznie, jeśli istnieje chęć i warunki polityczne zastosowania zakumulowanego w społeczeństwie know how. Idea naszego działania polega na wspólnym zastanowieniu się nad konsekwencjami powyższych faktów dla rozszerzenia współpracy Polski z Unią Europejską, w której Republika Federalna Niemiec jest naszym najbliższym sąsiadem.  Równocześnie chcieliśmy Państwu przekazać jak lepiej, czyli bardziej świadomie wykorzystać wkład intelektualny, rzeczowy i kapitałowy do przyśpieszenia akumulacji know how przez polskojęzyczną elitę menedżerską działającej po obu stronach (jeszcze istniejącej) granicy na Odrze i Nysie.

Procesami tymi rządzi jedno z moich praw (nazywanych prawami Profesora Stascha i stanowiące część nowej dyscypliny naukowej zwanej przez absolwentów EAF Staschologią) mówiące iż:

Sponsoring rośnie wykładniczo z wielkością wynagrodzenia brutto tzn. z społeczno-businessową rangą zajmowanego stanowiska. Nadmierne podatki i apetyt biurokratycznych systemów socjalnych  są swoistą karą za aktywność, co stwierdzili jednomyślnie król Salomon, Św. Tomasz z Akwinu, Były Kanclerz Kohl  i Laffer.

 Generalnie wyższe podatki i potrącenia socjalne obcokrajowców i innych osób nie znających ustawodawstwa są w końcowym efekcie solidarnie i umiejętnie konsumowane przez biurokrację i niemieckich obywateli znających regulacje prawne.

Specjaliści szkoleni w Polsce w znacznym stopniu przez wykładowców nie znających nowych technologii nauczania, w tym internetu przeznaczają ponad 20% więcej na koszta w każdej dziedzinie życia, wolniej i gorzej wykonując swoje zadania oraz nabywając gorsze produkty za wyższą cenę.

W efekcie po 35 latach pracy i wynagrodzeniu brutto 50 000 € rocznie niemiecki kolega jest milionerem (statystycznie posiadając 921 364, 69 €), natomiast Polski specjalista wraca do kraju z 40 000 €

Zamiast smutnego powrotu powinien on:

¨      zostać (prawnie) w Niemczech
¨      zanalizować i usunąć błędy
¨      zoptymalizować strategię
¨      w kolejnych latach namiętnie odwiedzać Polskę z szybko rosnącym kapitałem

Drodzy Rodacy lekceważąc podstawowe reguły oszczędzania i nie ucząc się ustawodawstwa nie zasięgając rady eksperta podatkowego czy ubezpieczeniowego, i nie przykładając należytej wagi do opanowania języka kraju w którym żyjemy jesteśmy winni sami zaistnienia powyższej sytuacji,

Choć tak chętnie za powyższą mieszaninę lekkomyślności i lenistwa historycznie już na ogół winimy siły wyższe. Przy tym najczęściej jednak winni są oni (czyli niemieccy obywatele, najczęściej przybyli parę lub kilkadziesiąt lat wcześniej na dzisiejsze tereny niemieckie ze Śląska, bądź z Anatolii), którzy doceniają znaczenie znajomości przepisów prawnych i starają się je zrozumieć i respektować. Musimy też pamiętać że to właśnie szacunek i zrozumienie znaczenia regulacji prawnych powoduje, że pracodawcy niemieccy najlepiej z wszystkich krajów unijnych wynagradzają i najbardziej sprawiedliwie traktują każdego, który porządnie pracuje, a także tych, którzy korzystają z (absurdalnie wygórowanych)  świadczeń socjalnych.

Pojęcie Niemca, Francuza i Anglika jest w Republice Federalnej Niemiec podobnie jak w innych krajach unijnych bardzo teoretyczne, jeśli się zwróci uwagę że współtwórcami niemieckiego cudu gospodarczego było 12 milionów Polako-Ślązako-Niemców. Wynikiem ich potencjału intelektualnego jest cud gospodarczy  w Nadrenii Westfalii, Bawarii i Badenii Wirttembergii, potencjału innego typu fakt iż 40% mieszkańców Nadrenii Westfalii i po 25% w Bawarii i 15% w Badenii Wirttembergii przyznaje się do śląskiego pochodzenia

Pod wieloma aspektami jesteśmy  jako Polacy (w sensie pozytywnym) bezkonkurencyjni  także na rynku pracy, generalnie jesteśmy jednak średni tak jak Włosi, Portugalczycy i Hiszpanie.

Gdybyśmy chcieli się od razu nauczyć tyle samo, co nasi konkurenci moglibyśmy być tak dobrzy jak Szwajcarzy Irlandczycy, Niemcy Południowi, elita hinduska, północnoamerykańska, szwedzka, japońska, francuska etc.
W głównej mierze chodzi przy tym po prostu o uzupełnienie braków będących wynikiem przestarzałego bardzo niedoiwestowanego polskiego szkolnictwa wyższego

Stąd we wspólnej akcji do której zapraszamy w imieniu BPIT e.V, AIE/EAF chodzi nie tyle o pomoc materialną lecz o wspólne działanie na rzecz przezwyciężenia barier, które doprowadziły do 15-letniego zacofania polskiego Szkolnictwa Wyższego w przygotowaniu kadry menedżerskiej do stosowania technologii internetowych. Technologie te jako najnowocześniejsze, najefektywniejsze są najbardziej cenione przez pracodawców krajów rozwiniętych. Stąd w krajach Unii Europejskiej nie ma młodych top menedżerów którzy nie stosują na każdym kroku technologii e-studying i pozostałych form e-bussinesu ( e-designu, e-bankingu, e-architecture etc.) Pracodawcy i pracownicy wiedzą doskonale, iż korzystanie z technik internetowych zwiększa 3-5-krotnie efektywność pracy koncepcyjnej i operatywnej, czyli zysk przynoszony pracodawcy. W Małych i Średnich Przedsiębiorstwach niemieckich, w których pracuje 75 % menedżerów i pracowników zasadą konkurencyjności jest wypracowanie przez pracownika zysku po 3 lub 6-miesięcznym okresie próbnym (Einarbeitung =wpracowania).

Generalnie zakaz stosowania w pełnym zakresie technologii internetowych w Polskim Szkolnictwie Wyższym rozumianych jako pełny e-studying powoduje, że w pierwszych latach

polscy specjaliści (z wyjątkiem najwybitniejszych i najbardziej samodzielnych) są w pierwszych 2-3 latach często mniej wydajni nie tylko od swoich unijnych rówieśników, ale także od kolegów rosyjskich, chińskich, prywatnych entuzjastów internetu w każdej postaci.

E-studying powinien w możliwie maksymalnym stopniu zastąpić prehistoryczne studia zaoczne niszczące słuchaczy i profesorów oraz stanowić 60-80% cyklu studiowania na studiach dziennych

Studia Podyplomowe na EAF są prowadzone w systemie e-studying ( znanym także jako  distance studying, lub w zaawansowanej formie m-studying), który jest to najnowocześniejszy, najefektywniejszy i jako taki najbardziej przez pracodawców krajów rozwiniętych ceniony model zdobywania wykształcenia (do prac doktorskich włącznie).

Zasadnicza przewaga systemu  e-studying polega na zdobyciu wiedzy i dyplomu (zawsze w tej kolejności ) z równoległym opanowaniem internetowych technologii e-businessu.

Akademia powstała z inicjatywy i działa wyłącznie dzięki pomocy finansowej przedsiębiorców, członków BPIT e.V. Dodatkowym poważnym atutem systemu e-studying jest fakt iż nasi słuchacze mogą studiować w każdym, dowolnym miejscu Polski, Niemiec i Świata w którymi działa kawiarenka internetowa. Stąd jest to jedyny system który może wykształcić 17 milionów specjalistów, których Unia Europejska będzie potrzebowała do roku 2015.
Ofiarność Naszych Kolegów, w większości Członków BPIT e.V, pozwala na objęcie znacznej części studiujących systemem stypendialnym. Ten ostatni jest, obok rozsądnej ceny, drugim czynnikiem umożliwiającym polskim menedżerom zdobycie za przystępną cenę umiejętności i dyplomu gwarantujących sukces zawodowy w Unii Europejskiej.
W interesie Polski i Młodych Polaków serdecznie prosimy Państwa o przekazanie im tego posłania. Do znalezienia środków na powołanie i działalność Europäische Akademie für Führungskräfte zmobilizowały nas następujące okoliczności.

Od pięciu lat obserwujemy mianowicie, że polscy menedżerowie, zatrudniani tak w Naszych Firmach jak i w przedsiębiorstwach naszych partnerów przyjeżdżają do Unii Europejskiej jeszcze gorzej przygotowani do konkurencji i współpracy z kolegami z Unii Europejskiej niż miało to miejsce w przypadku poprzedniego pokolenia.

Wymiernym efektem tego w Kraju jest nieumiejętność internetowego wypełnienia aplikacji o fundusze pomocowe, w Niemczech i innych krajach Unii Europejskiej utrzymanie się na zdobytym wielkim wysiłkiem stanowisku. W ostatnich latach Polska nie wykorzystała już ponad 2 miliardów € z należnych jej środków pomocowych Unii Europejskiej. W roku 2004 kwota środków podarowanych innym krajom UE osiągnie 4 miliardy € w skali roku i Polska stanie się drugim (po Niemczech) sponsorem netto Unii Europejskiej. W zakresie badań naukowych jest nim już dzisiaj, przed przystąpieniem do Unii Europejskiej.

Stąd jeśli stopa bezrobocia w Polsce nie ma przekroczyć 30% to i w kolejnych 8 latach pracę w Unii Europejskiej musi znaleźć dalsze do 2 miliony Polaków.

Po ożywieniu koniunktury know how i kapitał tych 2 milionów polskich menedżerów zapewni Polsce sukces inwestycyjno- gospodarczy większy od tego z lat 1992-1998. Także ten ostatni polskojęzyczna diaspora światowa i grupy polonijne wsparły kapitałem 110 miliardów €.

Jeszcze ważniejszy był jednak powrót w latach 1992-1998 500 000 specjalistów z krajów OECD, ściągających do Polski inwestorów i dostarczających im niezbędnej, wysokowykwalifikowanej Kadry Menedżerskiej koniecznej do działania w Polsce. Nam brakowało jedynie języka i znajomości prawa kodyfikowanego i zwyczajowego, po naszej stronie była prosolidarnościowa sympatia kolegów i dobra koniunktura gospodarcza w Unii Europejskiej i przede wszystkim w USA. Najlepsi przedstawiciele Nowego Pokolenia Polskich menedżerów dysponują lepszą niż nasze pokolenie znajomością obcego języka jednego z krajów Unii Europejskiej zdobytą w szkolnictwie prywatnym w kraju lub za granicą.

Poza brakiem znajomości nowych technologii informatyczno-telekomunikacyjnych szansę znalezienia i utrzymania czołowych stanowisk Menedżerskich w pierwszych 5 latach działalności w Unii Europejskiej zmniejszają konkurencyjność:

§        traktowanie jako gwarancji sukcesu samego dyplomu, a nie wiedzy i dyplomu
§        obniżenie jakości kształcenia przez preferowanie przez MEN nieefektywnych studiów zaocznych, które w wielu wypadkach stanowią po prostu sprzedaż dokumentu bez sprawdzenia wiedzy.

/Prof. Dr hab. Anton Stasch/

Informacje

e-mail: eaf@eafgbr.de