Pyt. 1. Idea powstania EAF GbR i jej zadania?[góra]

U podstaw powołania w roku 1999 Podyplomowych Studiów dla polskojęzycznych specjalistów i będących ich własnością podmiotów gospodarczych leżały obserwacje, i osobiste doświadczenia i przemyślenia dwóch młodych Menedżerów wielkich Koncernów Światowych.

Dipl. - Betriebswirtin Kristina Stasch ( 29lat )
Dipl. - Ing. Elektronik/Elektrotechnik Wojciech Stasch ( 32 lata )

Oboje należą do:

 • reprezentantów drugiego pokolenia 3 milionowej polskojęzycznej diaspory w Republice Federalnej Niemiec
 • aktywnych działaczy Bundesverband der Polnischer Ingeniere und Techniker in Deutschland e.V ( Zrzeszenia Federalnego Polskich Inżynierów i Techników T.z w Niemczech) (link www.pol-ing.de)
 • i (last but not least) 8 strategicznych sponsorów finansowania kosztów działalności Europäische Akademie für Führungskräfte, które w latach 1999-2003 wyniosły ponad 300 000 €

Transfer informacji z najwyższych szczebli zarządzania tak Wielkich Koncernów jak i innowacyjnych Małych i Średnich Firm regionu Cywilizacji Jeziora Bodeńskiego zapewnia Profesor Dr. habil. Anton Stasch sprawując funkcję Rektora ( Präsident'a) EAF
(link CV-Rektor).

Idea konsekwentnie realizowana od 4 lat przez EAF polega na przekazywaniu polskojęzycznym specjalistom konkretnych to jest praktycznych informacji i umiejętności businessowych na podstawie:
 • Własnych doświadczeń zawodowych
 • Analizy problemów z zatrudnianiem polskich absolwentów w niemieckich podmiotach gospodarczych w tym w firmach będących własnością Członków Bundesverband der Polnischen Ingenieure und Techniker in Deutschland e.V (Zrzeszenia Federalnego Polskich Inżynierów i Techników w Niemczech), jego bratnich organizacji we Francji, w Anglii i w Austrii oraz Organizacji Landowych Niemieckich Landów Cywilizacji Jeziora Bodeńskiego (Badenii Wirttembergii, Bawarii i Hesji) doliny Krzemowej Unii Europejskiej.

Eliminacja przestarzałego balastu teoretycznego i stosowanie nowoczesnych metod transferu informacji ( e-studyingu i wkrótce po wprowadzeniu UMTS m-studyingu) powoduje że Studia Podyplomowe EAF umożliwiają absolwentom Wyższych Uczelni zdobywanie pozycji odpowiadających ich, bardzo dobremu ale wyłącznie teoretycznemu wykształceniu.

Zarówno doświadczenie własne jak i praktyka businessowa wykazała bowiem, iż niemal we wszystkich przypadkach działalności zawodowej absolwentów najlepszych polskich uczelni konieczne jest uzupełnienie deficytu wykształceniowego w zakresie praktycznego stosowania technologii internetowych w:

 • pracy zawodowej
 • działalności gospodarczym
 • i w życiu prywatnym

Typową konsekwencją istniejącej luki kształceniowej w zakresie stosowania internetowych technologii informacyjnych jest niedoinformowanie Polaków działających w RFN w zakresie działania systemów socjalnych. Powoduje to, iż polskojęzyczni mieszkańcy Republiki Federalnej Niemiec sponsorują rocznie niemieckich przyjaciół kwotą ponad 28 miliardów € na którą składa się:
11 miliardów € wskutek niewykorzystania należnych ulg
8 miliardów € zaniżonych świadczeń rentowych
9 miliardów € z nadpłaconych i niewykorzystanych świadczeń pozostałych segmentów systemu socjalnego.

Generalnie wyższe podatki i potrącenia socjalne obcokrajowców i innych osób nie znających ustawodawstwa są w końcowym efekcie solidarnie i umiejętnie konsumowane przez biurokrację i niemieckich obywateli znających regulacje prawne.

Polscy specjaliści szkoleni przez wrogów internetu w Polsce nie korzystając z internetu przeznaczają ponad 20% więcej na koszta w każdej dziedzinie życia, często nabywając gorsze produkty za wyższą cenę.

W efekcie po 35 latach pracy i wynagrodzeniu brutto 50 000 € rocznie niemiecki kolega jest milionerem (dokładnie posiada 921 364, 69 €)
Polski specjalista wraca natomiast do kraju z 40 000€

Generalnie EAF jest pierwszą polskojęzyczną Akademią Internetową mającą na celu: przygotowanie do konkurencji i współpracy z kolegami z Unii Europejskiej

 • 2 milionów młodych Polaków, którzy muszą podjąć ryzyko wielkiej przygody poszukiwania pracy w Unii Europejskiej i USA w latach 2002-2010
 • ich 400 000 wspaniałych, pełnych entuzjazmu i determinacji poprzedników, którzy postanowili zdobyć w Unii Europejskiej know how i kapitał w ostatnich trzech latach
 • znacznej większości 3 milionowej polskojęzycznej grupy w Niemieckiej Republice Federalnej, która do Unii Europejskiej wstąpiła (nie zawsze dobrowolnie) w latach 1981-1992

Pyt. 2. Jak zostać słuchaczem EAF?[góra]

Należy dokonać następujących prostych formalności:

1. Pobrać formularz Umowa Uczestnictwa w Studiach Podyplomowych (pobierz plik: umowa.zip, umowa.doc)
2. Wypełnić koniecznie w dwóch egzemplarzach. Jeden z egzemplarzy Umowy, po podpisaniu jej przez przedstawiciela uczelni otrzymają Państwo, druga będzie stanowiła część dokumentacji Uczelni. Umowę prosimy

 • przesłać pocztą na adres
EAF
Schulstrasse 3
D-71287 Weissach
Deutschland
 • lub przefaksować
Nr fax: ++49/7044 930153
Nr telefonów ++49/7044 9314819, ++49/7044 930124, ++49/7044 930153
3. Przekazać opłatę za studia na konto:
Europäische Akademie für Führungskräfte GbR,
Prof. Dr. habil. A. Stasch
Deutsche Bank PBC S.A. o/Poznan
68 19101123 2003080921110001

lub

Nr 44112009 (BLZ 603619 23)
Europäische Akademie für Führungskräfte GbR,
Prof. Dr. habil. A. Stasch
Raiffeisenbank Weissach eG


Pyt. 3. Co oferują studia EAF Przedsiębiorcom i Przedsiębiorstwom?[góra]

Generalnie celem transferowanych informacji jest zapewnienie konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej i innych segmentach rynku globalnego.

W praktyce oznacza to konieczność przekazanie właścicielom polskich małych i średnich przedsiębiorstw know how z zakresu managementu, kontrollingu i postępu technologicznego, którym od 20 lat dysponują ich koledzy w krajach OECD oraz uzupełnienie braków polskich menedżerów zatrudnionych w ich firmach..

Stąd materiał informacyjny przekazywany w czasie studiów podyplomowych EAF GbR dotyczy:

 • budowy globalnych struktury holdingowej bez której żadne z małych i średnich przedsiębiorstw nie ma szans przeżycia w Unii Europejskiej
 • pozyskiwania kapitałów na inwestycje i rozwój technologii ze źródeł publicznych,
  bankowych i prywatnych (Venture Capital)
 • zapobiegania konsekwencją zjawisk kryzysowych, w tym niezawinionego bankructwa firmy i całej rodziny
 • nowoczesnych metod controllingu podatkowego i cenowego

Poniżej przedstawiony przykład pozwala zilustrować znaczenie pierwszego z wyżej opisanych problemów, znaczenia struktur holdingowych.

Dzięki budowie odpowiedniej struktury holdingowej przedsiębiorcy polscy mogą sprzedawać towary tej samej jakości 2-3 razy drożej dzięki wykorzystaniu efektu "made in" albo swojego, ugruntowanego do ponad 100 lat znaku firmowego
Dowodzi tego 50-letnia praktyka zamiany przez firmy z Unii Europejskiej produktów wytwarzanych w Polsce w niemieckie, włoskie, francuskie, angielskie etc.
Ponadto, zwłaszcza jeśli chodzi o rynki państw byłego Związku Radzieckiego oraz rynek Stanów Zjednoczonych nabywcy zdecydowanie chętniej kupują trzy razy droższe produkty "made in Germany" niż towary "made in Poland". Znaczna cześć Amerykanów ma do polskich towarów podobny stosunek, jak polscy klienci do produkcji rosyjskiej, białoruskiej, czy ukraińskiej..

Produkcja w Polsce jest o 30% droższa niż w Czechach, Słowacji, czy na Węgrzech i o 40% niż w Irlandii i Estonii. Generalnie wydajność pracy jest 5 x mniejsza od średniej UE, a pensje z opodatkowaniem fiskalno- socjalnym 3 x mniejsze.

Przyczyną braku konkurencyjności produktów wytwarzanych wyłącznie w Polsce są takie realia polityki gospodarczej jak:

 • pięciokrotnie niższa wydajność pracy* (mimo znacznie lepszej niż w większości krajów OECD motywacji menedżerów i pracowników) spowodowana czynnikami omówionymi poniżej
 • obciążenie małych i średnich przedsiębiorstw i całej klasy średniej jednymi z najwyższych kontrybucji państwowych na systemy socjalne i zdrowotne **
 • fatalna infrastruktura telekomunikacyjna, prawno-biurokratyczna (tak ustawodawcza jak przede wszystkim wykonawcza)
 • reglamentacje rynku przez procesy licencji i zezwoleń
 • prawo pracy i system podatkowy uniemożliwiające wzrost gospodarczy
 • bezkarność i przekupność wszelkich ogniw aparatu państwowego
 • fatalny stan finansów publicznych umożliwiający bankom lekceważenie wszystkich klientów poza Skarbem Państwa
 • napływ krótkoterminowych kapitałów spekulacyjnych i nierealnie wysoki kurs złotego spowodowane wysokimi stopami procentowymi obligacji państwowych
 • koniecznych do finansowania niesolidnej polityki budżetowej


* liczona jako średnia 7-krotnie niższej produktywności w firmach Państwowych, trzykrotnie w przedsiębiorstwach prywatnych i pięciokrotnie w rolnictwie.

** Przedsiębiorstwa i ludzie pracujący w Polsce utrzymują największą w Europie liczbę osób oficjalnie niezdolnych do pracy (rencistów zdrowotnych bądź przedwczesnych emerytów). Liczba ta jest w stosunku do liczby zatrudnionych 3 razy większa niż w Niemczech


Pyt. 4. Znaczenie studiów na EAF dla Menedżerów i Specjalistów wolnych zawodów. [góra]

Dyplom EAF stanowi oficjalny dokument ukończenia Studiów Podyplomowych w Niemieckiej Republice Federalnej.
Słuchacze wszystkich wymienionych przywódczych grup społecznych uzyskują produkt "made in Germany". Jako taki jest on wysoko honorowany nie tylko w RFN i całym obszarze niemieckojęzycznym UE ale także w: Ameryce Płn., w krajach azjatyckich tygrysów (Japonia, Korea Pd., Chiny, Indie), Ameryce Pd. oraz we wszystkich Organizmach Państwowych byłego obozu radzieckiego.
Jest to bezpośredni efekt transferu informacji i metod ich praktycznego wykorzystania z Republiki Federalnej Niemiec, odgrywającej od 50 lat czołową i stale rosnącą rolę w procesie technologiczno-społecznego rozwoju ludzkości, w tym Unii Europejskiej. Aktualnie 7 z 10 najwyżej technologicznie rozwiniętych Regionów Unii Europejskiej znajduje się w obszarze dawnej Niemieckiej Republiki Federalnej (tzw. Starych Landach).
Jest to niezwykle pozytywny efekt wymuszonej w Niemczech przez Stany Zjednoczone rynkowo-demokratycznej gospodarki globalnej po drugiej Wojnie Światowej.
Merytorycznie ukończenie EAF jest dla pracodawców i partnerów gospodarczych z wszystkich krajów świata dowodem stwierdzającym zdobycie know-how umożliwiającego:

 • operatywne działanie na czołowych pozycjach menedżerskich u pracodawców z Unii Europejskiej operujących na globalnym rynku 172 krajów świata,
 • prowadzenie własnych przedsiębiorstw w Niemczech i innych krajach UE,
 • współpracę lub konkurowanie z firmami Unii Europejskiej,
 • optymalizację wyników finansowych poprzez inwestycje w cywilizowanych krajach o prorozwojowej polityce podatkowej.

W kryteriach ekonomicznych stosowanie algorytmów postępowania opanowanych na EAF pozwala zaoszczędzić wielokrotność kapitału zainwestowanego w studia dzięki:

 • minimalizacji obciążenia podatkowego podczas legalnej działalności menedżerskiej lub jako samodzielny przedsiębiorca,
 • stosowaniu międzynarodowych technik negocjacji cenowych (również przy większych zakupach prywatnych),
 • optymalizacji modelu wynagradzania przez zagranicznego pracodawcę,
 • minimalizacji wydatków za granicą bez rezygnacji ze standardu koniecznego dla prowadzenia intensywnej działalności zawodowej.

Grupie 2 milionów polskich przedsiębiorców dostarczamy informacji umożliwiających konkurencję i współpracę z podmiotami gospodarczymi z Unii Europejskiej.
Jednym z przykładów takiej informacji są materiały pozwalające na praktyczne wykorzystanie efektu "made in" czyli :

 • podwojenie lub potrojenie zysków przez zamianę produktu "made in Poland" w "made in Germany, Italy, France",
 • uniezależnienie się od fiskalnych i biurokratycznych represji lokalnych władz gminnych, powiatowych i centralnych,
 • minimalizację obciążeń podatkowych i kosztów produkcji,
 • uwolnienie od hamulców rozwojowych w postaci biurokracji prawa pracy, nieuzasadnionych opłat i przepisów licencyjnych, niewydolnego sądownictwa gospodarczego, łapownictwa i zwykłego bandytyzmu.

Aktualnie 98% niemieckich, francuskich i innych małych i średnich firm (MSP; SME, KMU) wykorzystuje szanse struktur holdingowych. Stąd bez ich budowy nawet najlepsze polskie firmy nie mają żadnych szans tak na przetrwanie jak i na pozostanie w rękach polskich właścicieli.
Posługując się skrótem myślowym:
Informujemy w jaki sposób Polacy mogą korzystnie wykupić Niemcy i inne kraje rozwinięte oraz dlaczego Niemcy się z tego będą bardzo cieszyli!!

Polscy menedżerowie i absolwenci Uczelni są bardzo dobrze przygotowani merytorycznie i językowo. Pomimo tego:

 • potrzebują oni o wiele więcej czasu na zdobycie czołowych, dobrze płatnych i rozwojowych pozycji menedżerskich nawet niż ich koledzy z Grecji czy Portugalii, nie mówiąc już o Niemcach, Szwajcarach, Francuzach, Anglikach, Irlandczykach, Finach czy Szwedach,
 • tracą przez wiele lat do 60% uzyskanych zarobków na finansowanie biurokratycznych i rozbudowanych systemów fiskalnych i socjalnych krajów, w których działają,
 • w latach 2003-2010 pracę w Unii Europejskiej i Ameryce Płn. może i musi znaleźć ponad 2 miliony wykształconych Polaków. Pozwali to na utrzymanie bezrobocia w Polsce na poziomie 24-28% , w przeciwnym wypadku liczba bezrobotnych do 36% grożąc destabilizacją struktur społecznych.


Pyt. 5. Dlaczego preferujemy e-studying (inaczej distance studying, studia internetowe)?[góra]

E-studying wyeliminował w Państwach najbardziej rozwiniętych (całkowicie lub w znacznej części) studia zaoczne.
EAF jest pierwszą niemiecką Akademią Podyplomową oferującą polskim specjalistom ten model wykształcenia.
W systemie tym najlepsi Profesorowie z całego globu są dostępni dla słuchaczy:
- w każdej chwili,
- w każdym miejscu.

Studia internetowe umożliwiają zatem dostęp do know how niezależnie od:
- miejsca zamieszkania
- zamożności
- czy pochodzenia społecznego

Atrybuty powyższe powodują, że e-studying i internetowe technologie w procesach ekonomicznego i społecznego rozwoju kraju są akceptowane w otwartych społeczeństwach demokratycznych. Jeśli chodzi o inne państwa praktyczne aplikacje osiągnięć IT (Information Technology) są tym bardziej nieufnie traktowane im bardziej totalitarne są systemy rządzenia. Warstwy rządzące w tych ostatnich intuicyjnie wyczuwają iż, najnowsze technologie pozyskiwania, analizy aplikacji i transferu danych otwierają najinteligentniejszym i najwyżej wykwalifikowanym warstwom społeczności niezwykłe możliwości kreatywnego rozwoju osobowego i intelektualnego.

W zakresie realiów businessowych e-studying przyzwyczaja menedżerów już w trakcie studiów do praktycznego wykorzystania najnowszych technologii komunikacyjnych w zdobywaniu, selekcji i analizie najaktualniejszych informacji.
Generalnie w procesie niespotykanego w historii ludzkości rozwoju najnowszej technologii transferu, selekcji, analizy i przetwarzania informacji rolę wiodącą odgrywają kraje anglosaskie: (USA, Irlandia, Kanada i Anglia), Szwecja, Finlandia, Szwajcaria oraz niemieckie Landy obszaru Cywilizacji Jeziora Bodeńskiego (Badenia Wirttembergia, Bawaria, Hesja). W krajach tych i landach na drodze internetowej możliwe jest dokonanie ponad 90% czynności związanych z uzyskaniem każdego stopnia akademickiego, łącznie z doktoratem.

Generalnie implementacja internetowych technologii kształcenia doprowadziła w krajach rozwiniętych przede wszystkim do zastąpienia:
- czasochłonnych,
- mało efektywnych,
- trudno dostępnych,
- i bardzo drogich
studiów zaocznych i stacjonarnych systemem e-studying (distance-studying).

W ten sposób w ostatnim dziesięcioleciu po raz pierwszy w historii gatunku homo sapiens stworzono szansę zdolnym zdobycia informacji, wszystkim ambitnym specjalistom w tym:

 • dysponującym skromnymi środkami finansowymi,
 • żyjącym z dala od ośrodków akademickich,
 • i bez względu na kolor skóry i płeć

Jest to zatem niewątpliwie najbardziej ambitna forma studiów odpowiadająca wyzwaniom XXI wieku. Uczestnicy uzyskują w nich przy tym optymalny dostęp do najnowszych informacji merytorycznych równocześnie pogłębiając praktyczną znajomość korzystania z najnowszych technologii transferu i analizy informacji.
Nie ma bowiem bardziej aktualnego i rozwiniętego systemu uzyskiwania i przetwarzania informacji jak technologie internetowe!!!

E-Studying jest ponadto systemem kształcenia najkorzystniejszym finansowo. Analogicznie bowiem jak to ma miejsce w relacjach :

 • e-banking (direct banking) - banking tradycjonalny,
 • e- shoppingu - handel stacjonarny
 • e-marketingu - marketing
  proporcja kosztów studiów internetowych do kosztów studiów executive wynosi 1:4.

Powyższe fakty dowodzą, iż e-studying (a w bliskiej przyszłości m-studying = mobile studying) eliminuje takie negatywne efekty studiów zaocznych jak:
- próby zmuszania słuchaczy śmiertelnie zmęczonym całotygodniową pracą zawodową i dojazdem (często ponad godzinnym) do uczelni do opanowania najnowszych, a więc nie najłatwiejszych treści,
- paradoks polegający na tym, iż materiał informacyjny przekazuje Wykładowca dotknięty podobnymi plagami jak słuchacze. W polskiej rzeczywistości niemal każdy z Profesorów przemieszcza się bowiem między co najmniej dwoma Uczelniami Prywatnymi i jedną Państwową, równolegle na nocnej zmianie przygotowując niskopłatne ekspertyzy do kolejnych programów "naprawczych". Alternatywę stanowi, ze względu na katastrofalne niedofinansowanie Systemu Wykształcenia Wyższego (w tym wynagrodzeń) śmierć głodowa i/lub intelektualno-kulturowa własna i całej rodziny.
- niedostępność studiów u dobrych Profesorów i na dobrych uczelniach dla młodych zdolnych słuchaczy z miejscowości oddalonych od ośrodków akademickich o więcej niż 20km.

Ze względu na koszty studiów, koszty dojazdów, do których należy wliczyć inwestycję w prywatny środek lokomocji zaoczne i stacjonarne studia są aktualnie niedostępne lub bardzo trudno dostępne dla młodzieży z ponad 80% powierzchni Polski.
Pogłębiająca się od 1999 roku recesja gospodarcza w Polsce będzie (co najmniej do roku 2008) pogarszać dostępność technologicznie zacofanych systemów edukacyjnych.


Pyt. 6. Komu pomagają (do kogo są zaadresowane) studia EAF?
[góra]

Europäische Akademie für Führungskräfte GbR (EAF), Europejska Akademia Managerów z siedzibą w Badenii Wirtembergii jest szkołą podyplomową oferującą studia z dyplomem niemieckim. Celem EAF jest zwiększenie konkurencyjności elity menedżerskiej z Europy Środkowo-Wschodniej oraz wspólnoty Niepodległych Państw na rynkach Unii Europejskiej.

Studia podyplomowe EAF są w pierwszym rzędzie adresowane do:

- 11 milionów specjalistów, którzy w najbliższych latach będą mieli problemy ze znalezieniem pracy w swojej Ojczyźnie natomiast będą mieli ogromne szanse, aby zająć wysoko wykwalifikowane stanowiska w Unii Europejskiej,
- właścicieli 8 milionów małych i średnich przedsiębiorstw.

Ich celem społecznym jest pomoc polskiej młodzieży, której sytuacja jest szczególnie dramatyczna. Powodem tego jest głęboka recesja gospodarczej, której towarzyszy gwałtownie rosnąca liczba absolwentów wyższych uczelni.
Zamiast wzrostu PNB w wysokości 5% koniecznym do utrzymania bezrobocia na dotychczasowym poziomie 19%, gospodarka polska wykazuje w roku 2002 ujemny wzrost gospodarczy rzędu " 1,5%. Analiza przebiegu zjawisk recesyjnych w światowej historii gospodarczej wskazuje ze recesja strukturalna w Polsce zakończy się w optymistycznym przypadku (best case) w okresie 3-5 lat. Bez ekspansji polskich specjalistów na globalny rynek pracy w tym Unii Europejskiej bezrobocie w Polsce najprawdopodobniej przekroczy w Polsce w roku 2005 krytyczny poziom 30%..

Studia EAF przekazują przy pomocy najnowocześniejszego systemu nauczenia, systemu e-Studying stale aktualizowane informacje umożliwiające natychmiastowe działania praktyczne zarówno osobom szukającym pracy w krajach UE, jak i chcącym założyć bądź rozwinąć swoje przedsiębiorstwo na tym obszarze.


Pyt. 7. Znaczenie dyplomu "made in Germany" w UE i na świecie?[góra]

Znaczenie dyplomu "made in Germany" w UE i na świecie jest bezpośrednią i logiczną konsekwencją wiodącej roli gospodarczej i konkurencyjności Niemiec w gospodarce globalnej. Wymierną miarą pozytywnej oceny niemieckich produktów w skali globalnej jest stale rosnący dodatni bilans handlowy aktualnie przekraczający 60 miliardów € w skali rocznej. Historycznie, niemiecki sukces gospodarczy jest od około 100 lat konsekwencją połączenia nowoczesności, najwyższej jakości i precyzji wykonania oferowanych produktów. W skali globalnej jedynym odpowiednikiem i konkurentem Niemiec jest w tym zakresie Japonia.
Jest zatem rzeczą naturalną, że specjaliści posiadający niemiecki dyplom są w krajach rozwiniętych technologicznie zaliczani do elity zapewniającej transfer i aplikację know how na najwyższym poziomie i odpowiednio do tego honorowani finansowo.


Pyt. 8. Jak znaleźć EAF i kto nas ocenia?[góra]

Gdzie nas znaleźć"

Formalnie, zgodnie z modelem szkolnictwa podyplomowego, w RFN Europäische Akademie für Führungskräfte GbR (EAF GbR) jest, podmiotem gospodarczym zarejestrowanym 24.11.1999 w Weissach/Stuttgart.

Identyfikatorami są:
1. Steuernummer 70053 / 10345 w Finanzamt Leonberg, D- 71226 Leonberg

2. Gemeindekennzahl der Anmeldung: 08115052 Nr. 48/00
w Urzędzie Miejskim (Bürgermeisteramt) w Weissach

Podstawę prawną stanowi:
Gewerbe- Anmeldung nach § 14 GewO /§55 c GewO

EAF GbR powstała w 1999 roku jako Akademia Internetowa, z inicjatywy Bundesverband der polnischen Ingenieure und Techniker in Deutschland e.V (www.pol-ing.de) (Zrzeszenia Federalnego Polskich Inżynierów i Techników w Niemczech), stowarzyszenia non profit, z siedzibą w Berlinie. W 2001 roku na bazie sukcesu i doświadczeń EAF GbR udokumentowanego przygotowaniem pierwszych 321 absolwentów BPITD e.V powołał Akademie der Europäische Integration (Akademia Integracji Europejskiej). Aktualnie EAF GbR jest częścią internetowej inicjatywy AIE/EAFGbR realizującą program przygotowania polskiego i polonijnego managementu do konkurencji i współpracy z kolegami z Unii Europejskiej, współpracując w tym zakresie z ponad dwudziestoma partnerami z UE i czternastoma z Polski (bliższe szczegóły współpracy i przykłady czołowych menedżerów, naszych absolwentów znajdziecie Państwo odpowiednio a w/w stronach www.pol-ing.de, oraz w odpowiedzi na pytanie Who is Who ")
Zgodnie ze stosowaną technologią e-studying (distance studying), najnowocześniejszą i najskuteczniejszą technologią transferu informacji oraz ich analizy i praktycznego wykorzystania businessowego EAF i AIE są częścią globalnego systemu informacyjnego. Stąd ich faktyczną ojczyzną są strony internetowe EAF oraz:

1. websites globalnego businessu z którymi jesteśmy zlinkowani
2. wszystkie strony światowego systemu informacyjnego, które Rada Programowa krytycznie zanalizowała pod kątem ich praktycznej przydatności do prowadzenia businessu i zdobywania czołowych stanowisk menedżerskich w państwach Unii Europejskiej i pozostałych krajach OECD

Przykładami są :

www.eafgbr.de (EAF) haslo download eumanager
www.dwk-poznan.pl (Deutscher Wirtschaftskreis Poznan)
www.steinlen.pl (strony firmy Steinlen)
www.pol-ing.de (strony BPITD e.V)
www.polonia.org (światowe strony Polonii)
www.gwz.de (Gesellschaft für internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit Baden-Württember GmbH Stuttgart

Kto i jak nas ocenia:

1. Mechanizmy kontroli urzędowo-formalnej;
Niemieckie podmioty gospodarcze są znacznie surowiej kontrolowane niż niemieckie, czy tym bardziej polskie szkoły wyższe. EAF podlega bowiem, podobnie jak inne szkoły podyplomowe sieciowemu systemowi kontroli 13 instytucji. Najważniejsze z nich to: Urząd Finansowy (Finanzamt), Urząd Nadzoru Gospodarczego (Gewerbeaufsichtsamt) , Izba Handlowo Przemysłowa (IHK), Policja.

2. Kontrola faktyczna, merytoryczna;
Najważniejsze kryterium zadowolenia stanowi jednak zadowolenie 321 słuchaczy, którzy ukończyli EAF w latach 2000/2001. Ponadto ze względu na prowadzoną równolegle działalność consultingową niezwykle istotną rolę opiniodawczo-kontrolną dla kadry EAF odgrywają:
- sponsorzy i inwestorzy z Unii Europejskiej, w tym członkowie BPITD e.V, Berlin
(www.pol-ing.de), Landesverbandu BPITD e.V Baden-Wirttemberg,
- przedsiębiorcy reprezentowani przez GWZ Baden Wirttemberg (www.gwz.de),
- firmy należące do Deutscher Wirtschaftskreis Posen,
- czołowi przedstawiciele managementu szeregu wielkich międzynarodowych koncernów.

Natomiast dostęp do najnowocześniejszych technologii internetowych w Polsce gwarantuje nam współpraca (i sponsoring) firm DOMDATA GmbH (www.domdata.pl), De-Pfa Information Service GmbH. Obaj partnerzy i sponsorzy realizują w Poznaniu model Bangalore-Auerville stwarzając w Poznaniu wysoko wykwalifikowane miejsca pracy dla ponad 310 informatyków.
EAF współpracuje także z wieloma wybranymi profesorami najlepszych Polskich Szkół Wyższych takich jak:
- Akademia Ekonomiczna w Poznaniu,
- Uniwersytet Adama Mickiewicza,
- Politechnika Poznańska
Jednym z punktów współpracy jest przygotowanie wspólnych projektów w ramach pilotażowych programów pomocowych Unii Europejskiej programu Leonardo da Vinci.


Pyt. 9. W jakim terminie można rozpocząć studia (kiedy odbywa się nabór kandydatów)?[góra]

możliwość rozpoczęcia studiów w każdej chwili ( tzn. nabór odbywa się sposób ciągły)


Pyt. 10. Kiedy uczestnik otrzymuje dyplom?[góra]

tradycyjnie -w dwóch terminach, w październiku lub w lutym po zdaniu egzaminu dyplomowego w letniej albo zimowej sesji egzaminacyjnej.


Pyt. 11. Język wykładowy studiów?[góra]

EAF zawsze opracowuje i udostępnia polskim Słuchaczom wersję polskojęzyczną, będącą dokładnym tłumaczeniem wersji obcojęzycznych. Wykłady prowadzone w językach obcych są zawsze tłumaczone symultanicznie na język krajowy (w Polsce - polski, w innych krajach na inny język narodowy). Innymi słowy platformą komunikacji jest język narodowy. EAF jest bowiem z założenia Akademią Ogólnoeuropejską i pragnie uniknąć ograniczenia dostępu do know how jedynie do grupy słuchaczy władających językiem angielskim.

Pyt. 12. Co jest treścią pracy dyplomowej?[góra]

Studia trwają dwa semestry. Obydwa kończą się zdaniem prac semestralnych, przy czy druga traktowana jest jako dyplomowa..
Praca dyplomowa obejmuje całościowe rozwiązanie problemu (plan realizacji projektu) w oparciu o konkretne przykłady (case studies) praktyki gospodarczej dostarczone przez kadrę EAF. Przykłady (Student może wybrać tematykę szczególnie Go interesującą):
-wypełnienie formularza aplikacyjnego o programy pomocowe Unii Europejskiej
- projekt założenia filii polskiego przedsiębiorstwa w RFN, innym wybranym kraju Wspólnoty Europejskiej, lub w kraju niskiego opodatkowania,
- przygotowanie aplikacji do projektów pomocowych UE,
- rating (analiza) 3-5 potencjalnych pracodawców,
- rating (analiza) 3-5 potencjalnych firm partnerskich w Polsce lub w UE.


Zgodnie z ideą kształcenia praktycznego, obie prace kontrolne, mają formę zakończonych projektów. Muszą one być gotowe do natychmiastowej realizacji. Właściwą "komisją egzaminacyjną" są zatem instytucje lub klienci którzy chcą ich wyniki nabyć.
I tak np. pracy semestralnej/dyplomowej będącej aplikacją o fundusze pomocowe Unii Europejskiej są biura koordynacyjne przydzielające środki pomocowe; pracy z zakresu przygotowania dokumentacji umożliwiającej uzyskanie maksymalnych preferencji podatkowych przez Małe i Średnie Przedsiębiorstwa działające w Niemczech, Niemieckie Urzędy Podatkowe etc. Rola Kadry Naukowo-Dydaktycznej EAF, do której należą obok wybitnych profesorów niemieckich także dyrektorzy i właściciele przedsiębiorstw, polega na pomocy w przygotowaniu i korygowaniu dokumentacji celem zaakceptowania jest przez instytucje decydujące o przydzieleniu środków tak z Unii Europejskiej jak i Urzędów Podatkowych, czy Federalnych i Landowych programów wspierania przedsiębiorczości i ruchliwości zawodowej.
Słuchacze uzyskują jako pomoc w formie case studies odpowiednio pełną dokumentację wniosków projektów zatwierdzonych przez Unię Europejską lub deklarację podatkową niemieckiego podmiotu gospodarczego
Przykłady tematów prac semestralnych i dyplomowych zawiera plik PropozycjePracSemestralnych.doc

Pyt. 13. Czy można otrzymać pomoc stypendialną?[góra]

Znaczenie studiów internetowych jako formy kształcenia XXI wieku doceniają potencjalni pracodawcy. Stąd 20% najlepszych słuchaczy studiujących w modelu internetowym uzyskuje sponsoring firm z Unii Europejskiej, pokrywający do 40% kosztów studiów.
Jedynym warunkiem jest wybór pracy semestralnej odpowiadającej najbardziej strategicznym potrzebom polskiego managementu, określonym przez Zarząd BPITD e.V. i /lub międzynarodowych organizacji oraz podmiotów gospodarczych z Zrzeszeń współpracujących.. Aktualnie takimi priorytetami są np.
- Programy restrukturyzacji Euroregionu Śląskiego w oparciu o fundusze pomocowe UE,
- aplikacje o Środki Pomocowe z 6-ciu programów Unii Europejskiej,
- budowa Centrum Wysokich Technologii
- przygotowanie dla Unii Europejskiej specjalistów High Tech z kolejnych krajów Europy Środkowej i Wschodniej
- rozszerzenie oferty EAF GbR/AIE w sensie stworzenia programów zarządzania Usługami w zakresie Służby Zdrowia, świadczeń pielęgnacyjnych, Nieruchomości i Ekologii.

Kolejne 20% słuchaczy może uzyskując stypendia bezpośrednio z Europäische Akademie für Führungskräfte aktywnie uczestnicząc w rozwoju studiów internetowych EAF w Polsce, w państwach WNP i w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej


Pyt. 14. Kiedy odbywają się spotkania (zjazdy) i w jakiej formie?[góra]

W trybie e-studying dla tygrysów internetowych planujemy:
1 spotkanie marketingowe, 1 zjazd konsultacyjny w środku każdego semestru i jedno spotkanie egzaminacyjne. Spotkania osobiste, poza zaliczeniem ( I semestr) i egzaminem ( II semestr), nie są obowiązkowe.

W trybie executive indywidualny tutoring plus 1 spotkanie marketingowe plus 1 zjazd konsultacyjny w środku każdego semestru i jedno spotkanie egzaminacyjne. Student ma w tym trybie osobistego wykładowcę - opiekuna.


Pyt. 15. Jak często są egzaminy i zaliczenia?[góra]

Wiedza studentów sprawdzana jest raz na semestr - pod jego koniec. Pierwszy semestr kończy się zaliczeniem (praca kontrolna), a drugi - egzaminem z pracy dyplomowej.


Pyt. 16. Studia w UE, na świecie i w Polsce?[góra]

Wybór modelu kształcenia, profilu uczelni i jej merytorycznej oceny jest zwykle pierwszą ilustracją różnic rozwiązań systemowych utrudniających polskim managerom konkurencję w Unii Europejskiej. Generalnie w krajach anglosaskich w warunkach wolnej konkurencji na rynku wykształceniowym szkolnictwo prywatne daje zdecydowanie lepsze szanse rozwoju osobistego aniżeli państwowe. Zaznacza się to wyraźnie już na poziomie szkoły średniej.
W anglosaskich krajach:
- występuje najwyższy (dochodzący w nowym pokoleniu do 50%) udział ludzi z wyższym wykształceniem,
- poziom wykształcenia już na poziomie szkoły średniej należy do najwyższych na świecie. Wykazały to obiektywne badania przeprowadzone pod nadzorem ONZ w ramach tzw. Studium PISA.
W scentralizowanym, socjalistycznym systemie francuskim szanse na karierę zawodową mają natomiast wyłącznie absolwenci jednej szkoły wyższej w Paryżu.
W Republice Federalnej Niemiec Szkolnictwo Wyższe, a także w znacznym stopniu Średnie jest zdywersyfikowane tak pod względem podziału na Publiczne i Prywatne, jak i pod względem regionalnym. Landy Doliny Krzemowej Unii Europejskiej, czyli w tzw. Obszarze Cywilizacji Jeziora Bodeńskiego (Badenia Wirttembergia i Bawaria) prowadzą zdecydowaną walkę o zwiększenie udziału Szkolnictwa Prywatnego i cechują się pełnym uprawnieniem (także w przyznawaniu środków budżetowych) Szkół Prywatnych i Publicznych. Zacofane (na miarę RFN) landy biurokratyczno -centralistyczne, (Berlin, Hamburg, Bremen, Schleswig- Holstein, Dolna Saksonia, Zagłębie Saary, landy byłego NRD) preferują dalszą biurokratyzację.
Wspólną cechą wszystkich Landów RFN jest jednak w pełni Prywatne Szkolnictwo Podyplomowe. Dywersyfikacja systemu w RFN powoduje iż nawet tak pozornie proste zadanie jak znalezienie (stwierdzenie istnienia) Dyplomowej lub Podyplomowej Szkoły Wyższej w Republice Federalnej Niemiec stawia polskiego specjalistę przed problemami pochłaniającymi olbrzymią ilość czasu i energii.
Zajmiemy się najpierw modelem studiów Podyplomowych. Prowadzące je Szkoły są w Republice Federalnej Niemiec zdecydowanie prywatne i zdecentralizowane. Stąd szkoły podyplomowe w Niemczech są zakładane i działają na podstawie prawa handlowego. Ich przydatność i efekty kontrolują słuchacze, a ich podstawowym zadaniem jest kształcenie w dziedzinach nowych, które na szkołach dyplomowych pojawią się najwcześniej za 5-10 lat.
Typowymi przykładami są działy e-economy, m-economy, nowe technologie informatyczne (jak T-DSL, GPRS, UMTS), technologie genetyczne, ekologiczne czy mikrorobotyka.
W transferze informacji dotyczących nowych i przyszłościowych dziedzin zbiurokratyzowane choć zróżnicowane szkolnictwo wyższe okazało się zupełnie bezradne także w RFN.
Potwierdza to najlepiej fakt, iż niemieccy specjaliści zainwestowali w 2001 roku w prywatne studia Podyplomowe 85 miliardów DM (43 miliardy "), podczas gdy budżet wszystkich Szkół Dyplomowych wyniósł 17 miliardów DM (8,5 miliardów ").
Stąd wniosek, iż Wasi zachodni koledzy i konkurenci doskonale zdają sobie sprawę z faktu, iż nowe technologie tworzą dynamiczni coraz młodsi wynalazcy, a nie (średnio) 55-letni profesorowie Wyższych Uczelni.
Ukształtowanie wynalazcy lub entuzjasty postępu cywilizacyjnego w ramach średniowiecznego autorytatywnego systemu tradycyjnych szkół dyplomowych, którego odpowiednikami w innych dziedzinach są kariera kościelna i wojskowa jest bardzo mało prawdopodobne. Sytuację we wszystkich tych trzech dziedzinach ilustruje odpowiedź na pytanie. Kiedy może żołnierz (ksiądz, profesor) myśleć samodzielnie" Odpowiedź.: Jak zostanie generałem (profesorem, biskupem) i mimo to jeszcze nie ma sklerozy.
Spektakularnymi przykładami postępu technologicznego ukształtowanego przez młodych tygrysów są: język programowania C, język 4-generacji JAWA, praktycznie wszystkie systemy softwarowe i hardwarowe w tym bazy danych, UMTS, GPRS oraz niemal wszystkie okrycia laureatów Nagrody Nobla.
Stąd na Prywatnych i zdecentralizowanych Szkołach Podyplomowych, a także na prywatnych anglosaskich szkołach dyplomowych wykładowcami najlepszymi i jedynymi kompetentnymi wykładowcami e-businesu i innych nowych technologii są przeważnie wasi 16- 30 letni rówieśnicy.


Pyt. 17. Jakie są kryteria konieczne do uzyskania dyplomu EAF?[góra]

Dyplom EAF mogą uzyskać poprzez uczestnictwo w studiach absolwenci szkół wyższych wszystkich kierunków, legitymujący się jednym z poniższych dyplomów:

 • magistra,
 • magistra inż.,
 • inż.,
 • MBA,
 • licencjata,
 • a także studenci z ukończonym, ze średnią powyżej 4,0 trzecim rokiem studiów magisterskich.
Istotna jest znajomość jednego z języków Unii Europejskiej np. angielskiego, niemieckiego, włoskiego, francuskiego lub hiszpańskiego.
Warunkiem uzyskania dyplomu EAF jest również zaliczenie prac kontrolnych oraz obrona pracy dyplomowej.


Pyt. 18. Jakie są materiały dydaktyczne (seminaryjne i ćwiczeniowe)?[góra]

Uczestnicy studium EAF otrzymują materiały informacyjne:

- na drodze internetowej (downloading lub poczta elektroniczna),
- w postaci tradycyjnych skryptów podczas zjazdów

Bardzo pomocny jest dostęp do Internetu oraz możliwość korzystania z komputera
o minimalnej konfiguracji:

Processor Pentium 100MhZ
RAM 16 Mb
Harddisc 1,2 GB
Karta graficzna 4 Mb
Stacja CD
Jeden z systemów MS Windows (3.11, 95, 98, NT lub 2000)


Pyt. 19. Who is Who", czyli kim są dotychczasowi absolwenci EAF GbR?[góra]

Jeśli chodzi o profil wykształcenia dyplomowego to:

32% uczestników Studiów Podyplomowych EAF GbR miało wykształcenie techniczne
20% ekonomiczne
13% matematyczno przyrodnicze
10% medyczne lub farmaceutyczne
12% humanistyczne
13% inne (artystyczne, sportowe, wojskowe etc)

Z punku widzenia pracy zawodowej odpowiedni rozkład statystyczny absolwentów wyglądał następująco:

28% posiadało własne przedsiębiorstwa, bądź należało do reprezentantów wolnych zawodów
28%stanowili absolwenci lub studenci wyższych lat polskich Uczelni
21% zajmowało stanowiska w wyższym i średnim managemencie wielkich koncernów
16% pochodziło z polskich przedsiębiorstw Państwowych
7% reprezentowało kierownicze stanowiska w administracji Państwowej

Szeroki zakres zawodowo-wykształceniowy Absolwentów EAF GbR z lat 2000/2001 zainteresowanych aktywnym działaniem w Unii Europejskiej pokazuje 10 poniższych przykładów:

Dr inż. Mariusz Słoma,
Generalny Dyrektor Metso Automatisation Poland, Gliwice, polskiej części Metso S.A, 5-go największego (roczny obrót 4,5 miliarda) koncernu Finlandii

Mgr inż. Roman Kawecki,
Ekspert d/s Polski, Europy Środkowo-Wschodniej i WNP firm: Domdata Sp z. o. o oraz DePfa Informationssysteme Poznań, największych firm High Tech w Polsce, pracujących w modelu Bangalore zatrudniających odpowiednio 312 i 67 polskich informatyków oraz eksportujących 90% software do Doliny Krzemowej Europy - Obszaru Cywilizacji Jeziora Bodeńskiego

Mgr inż. Roman Grabowski,
od ponad 15 lat Prezes BUDIMEX-SKANSKA w RFN z siedzibą w Berlinie Wiceprezes TKP POLISH CONSULTANTS SOCIETY
(Towarzystwa Konsultantów Polskich) i jego reprezentant w RFN

Dr Dipl Ing Cezar Wojciechowski,
Właœciciel i Prezes Firmy Artphotonics GmbH w Berlinie
Prasident Bundesverband Polnischer Ingenieruerund Techniker in Deutschland E.V.

Dr Ewa Matuska,
Prezes Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego PARR SA, zarządzającej Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną i będącej Organem Założycielskim Wyższej Szkoły Zarządzania w Słupsku

Mgr inż. Jacek Mazur, Generalny Dyrektor Steinlen Polska, Katowice,
który od podstaw rozwinął sieć dystrybucji niemiecko - szwajcarskiej firmy aktualnie równolegle kierując projektem uruchamiania jej pierwszego oddziału produkcyjnego

Mgr Mgr. Inż. Roman Kawecki ,
Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej SM Rolna w Poznaniu, Dyrektor firmy Dom Consalt Sp. z.o.o w Poznaniu

Mgr Teresa Koziatek,
PR Manager Radia Katowice,
od przeszło 20 lat kształtująca jego rozwój

Płk Dyplomowany Grzegorz Karwowski,
Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień Katowice, zasłużony
Organizator Polskich Jednostek NATO

Ppłk Marek Kowacki,
Zastępca Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień Katowice, 10-Letni uczestnik Misji Pokojowej na Wzgórzach Golan

[góra]

Informacje

e-mail: eaf@eafgbr.de